top of page

Sungiyoyin da Aka Yi niyya

"Amma za mu duƙufa ga yin addu'a da kuma hidimar maganar."

Ayukan Manzanni 6: 4

bottom of page